ANBI

Mercy Ministry has been registered by the Dutch tax authorities as a Dutch “ANBI” organisation (non-profit) in the Netherlands.
As of 1 January 2008, in The Netherlands donations may only be deducted if the Tax Administration has designated the beneficiary of the donation as an Institution for General Benefit like ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). This not only applies to the deduction of donations for the income tax but also to the company tax and inheritance tax principles. 

ANBI en de Belastingdienst:

Per 1 januari 2014 is de regelgeving inzake ANBIs gewijzigd. Met ingang van deze datum moeten de gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite. On de ANBI label vindt u onze verantwoording. 

Introductie:

Mercy Ministry uit Hendrik Ido Ambacht (RSIN 8528.49.448) presenteert u hierbij de gegevens die door de Nederlandse Belastingdienst vereist worden on de fiscale ANBI status te rechtvaardigen.

Mercy Ministry is een stichting die tot doel heeft het Christelijk Evangelie te verspreiden onder de bevolking van ZuidOost-Azië.

Mercy Ministry is een Stichting die geleid wordt door een bestuur.
Alle bestuursleden zijn voor vier (4) jaar benoemd en de benoeming kan verlengd worden.
Alle posities worden op vrijwillige basis vervuld en geen van de bestuursleden ontvangt enige compensatie voor hun werk voor Mercy Ministry.

Mercy Ministry ondersteunt haar zendelingen in Azië, die daar het Woord brengen, het Evangelie verkondigen, geestelijk leiderschap ondersteunen en adviezen verlenen.

Zowel bestuur als zendelingen onderschrijven de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Zoals gespecificeerd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen deze documenten alleen veranderd worden met een meerderheid van stemmen.

Het bijgevoegde jaarverslag bevat de financiële verantwoording over en het verslag van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar.

Wij hopen dat dit artikel u voldoende informatie geeft op wat en hoe Mercy Ministry functioneert.
Mocht u echter nog vragen hebben, weest u dan zo vrij om met ons contact op te nemen, via de contacten die op deze website gedetailleerd worden

In Zijn Dienst,

Voor en namens het bestuur van Mercy Ministry,

Ruud Ouwerkerk
Mercy Ministry Voorzitter

Pertinente gegevens:
De naam van de instelling: Mercy Ministry
Het RSIN/fiscaal nummer van Mercy Ministry is: 852849448
De contactgegevens:

Schimmelpenninckstraat 77
2221 EN KATWIJK

06-51268200

De bestuurssamenstelling:

Beleidsplan

De stichting stelt zich ten doel de ontwikkeling van Christelijke kerken in ZuidOost Azie te ondersteunen. Het stelt zich specifiek ten doel uit te reiken naar weduwen, wezen en verschoppelingen en deze “buren” de Liefde van Christus te brengen. Ook door hen fysiek te steunen in hun dagelijkse behoeften

De Stichting stelt zich niet ten doel winst te maken. Alle ontvangen fondsen zullen worden uitgekeerd aan onze “buren” in ZuidOost Azie. (in het onvoorziene incident dat deze stichting haar activiteiten zou moeten staken, dan zullen alle overgebleven fondsen uitgekeerd worden aan onze “buren” in ZuidOost Azie)

De Stichting streeft dit doel na, door zendeling(en) naar specifieke plaatsen in ZuidOost Azie te zenden. De zendeling(en) stelt zich ten doel diverse keren per jaar deze specifieke doelgroepen ion ZuidOost Azioe te bezoeken. Gedurende deze bezoeken gaat ze voor in diensten en instrueert ze lokale leiders. Meest belangrijk is dat de zendeling de lokale eenheden stimuleert en begeleidt bij het brengen van het Evangelie. Tot de taak van de zendeling behoort ook ter plaatse de noodzaak voor financiële steun te verifiëren. De hoofdtaak is en blijft stimuleren en waar nodig richting suggereren bij het brengen van het evangelie. Dit gebeurt niet alleen in ZuidOost Azie, maar vanuit Nederland wordt dit met e-communicatie ondersteund.

De zendeling heeft als neventaak te pogen om in het specifieke zendingsveld met organisaties die hetzelfde doel nastreven, in contact te treden en de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. De zendeling staat het open daarvoor onderbouwde voorstellen aan het bestuur te doen.

De zendeling zal werken onder toezicht van het Bestuur. Het Bestuur, met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, zal bestaan uit leden die onze Heer Jezus Christus als hun Heer en Redder belijden.

De Stichting zal kerken, andere organisaties en individuen vragen om de doelstellingen van de Stichting financieel te steunen en mogelijk te maken.

De bestuursleden zullen geen financiële beloning ontvangen voor hun werk.

Het Bestuur moet minstens één keer per jaar vergaderen, met een voorgestelde agenda, die het financiële en beschreven jaarverslag insluiten als wel als de plannen en begroting voor het komende jaar. Daarnaast zal de zendeling rapporteren over het lopende jaar.
Deze rapporten moeten met een meerderheid van stemmen worden geaccepteerd en goedgekeurd.

Het bestuur moet een volledige bestuursbezetting nastreven
Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het handhaven van de ANBI status. inclusief het up-to-date houden van de Mercy Minsitry website

 

De doelgroep van Mercy Ministry

Zendelingen ondersteunen. De deelnemers aan de zendingsreizen doen dat ook op vrijwilligersbasis en ontvangen geen vergoeding.

Het beloningsbeleid:

Alle posities worden op vrijwillige basis vervuld. Geen van de bestuursleden ontvangt enige compensatie voor hun werk voor Mercy Ministry.
Mercy Ministry ondersteunt het verblijf van haar zendelingen in ZuidOost-Azië, die daar het Woord brengen, lokaal geestelijk leiderschap ondersteunen en materialen leveren.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarlijks door middel van een aantal goed voorbereide zendingsreizen: het brengen van het Woord van Jezus Christus, het Evangelie verkondigen, het lokale geestelijk leiderschap ondersteunen en daar adviezen verlenen. Per e-communicatie vanuit Nederland ondersteuning verlenen aan lokale leiders.

Missie:

De stichting stelt zich ten doel het wereldwijd stimuleren, bevorderen, in de hand werken en assisteren van lokale Evangelische Christelijke kerken en gemeentes. De leden van die gemeenschappen het Protestantse geloof te brengen, door betrokken en verwikkeld te zijn in de lokale Mercy Ministry projecten en ondernemingen in hun gemeenschap, omgeving of woongebied. Zo willen we de weduwen, de weeskinderen en de verschoppelingen bereiken met het evangelie. Met onze holistisch aanpak proberen we hen te redden van hun (benarde) toestand – zowel geestelijk, emotioneel, lichamelijk, onderrichtend als financieel. Wij willen hen opleiden zodat zij kunnen zien en ondervinden dat ook zijzelf redders kunnen worden van anderen.

Financieel jaaroverzicht:

Financieel overzicht 2017 (Nederlands)
Financiel overview 2017 (English)

Financieel overzicht 2018 (Nederlands)/Financial overview 2018 (English)

Financieel overzicht 2019 (Nederlands) / Financial overview 2019 (English)

Financieel overzicht 2020 / Financial overview 2020

Financieel overzicht 2021 / Financial overview 2021

Financieel overzicht 2022 / Financial overview 2022