Geloofsverklaring

Wij geloven dat de Bijbel het volledige en foutloze geschreven Woord van God is, onder de inspiratie van de Heilige Geest, en dat Deze de Allerhoogste, oppermachtige en soevereine autoriteit heeft in alles wat wij geloven en doen.

Wij geloven dat er maar één waarheid is en één levende God die eeuwigdurend zal bestaan in drie personen, God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest, en dat deze perfect en gelijkwaardig zijn. God is de Schepper en Onderhouder van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar.

Hij is genadig en voorziet in een reddingsplan door Zijn Zoon Jezus Christus voor allen die in Hem geloven.

Wij geloven in Jezus Christus, dat Hij Gods enige Zoon is, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat Hij zonder zonde is, en dat Zijn wonderen en leer beschreven worden in de evangeliën. Wij geloven in Zijn plaatsvervangende dood voor alle gelovige zondaren, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, is middellaar en hogepriester voor Zijn kinderen.

Wij geloven dat de mens sinds de zondeval geboren wordt in zonde. De enige weg tot herstel en terugkeer naar onze oorspronkelijke staat is door geloof in Jezus Christus en Zijn reddingswerk aan het kruis op Golgotha.

Wij geloven dat de kerk het lichaam van gelovigen wereldwijd is, niet een gebouw, maar de gelovigen zelf in Christus. Wij geloven dat Jezus Christus Zijn kerk achtergelaten heeft met de Grote Opdracht: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken.” (Mattheüs 28:16-20) Dit is onze roeping. Wij geloven dat we behoren te leven in overeenstemming met Gods Woord en dat ons leven moet zijn tot eer van God.

Wij geloven in de zichtbare terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde om Zijn Koninkrijk te het vestigen. Wij geloven in de opstanding van het lichaam, het laatste oordeel en een nieuwe hemel en aarde, waar een definitief einde komt aan zonde, kwaad, en lijden.